توضیحات پروژه

Sarkhoshian Biliard House

Location:Shahrak Elahie – karaj

FloorArea:200 m2